Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych i ochrony zdrowia

Wykłady

Regulamin zajęć z przedmiotu: Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych i ochrony zdrowia

dla studentów V roku kierunku Analityka Medyczna

Zasady uczestnictwa w zajęciach

Student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach (seminaria) w godzinach określonych harmonogramem zajęć dla grupy dziekańskiej, do której został przydzielony. Ponadto, Student zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP, obowiązujących w Katedrze a przedstawionych na pierwszych zajęciach z przedmiotu.

 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach

Każda nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona (usprawiedliwienie lekarskie lub okolicznościowe). Dopuszcza się jedną obecność usprawiedliwioną w semestrze.

Nieobecność (nawet usprawiedliwiona) na 1/3 przewidzianych w programie zajęć, uniemożliwia uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. W przypadkach szczególnych (zdrowotnych lub losowych) możliwość odrabiania nieobecności będzie rozpatrywana indywidualnie przez Kierownika Katedry.

 

Zasady, tryb i termin zaliczeń

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych (test wyboru i/lub uzupełnień, opisowy), obejmujących materiał teoretyczny realizowany na zajęciach.

Ilość i terminy kolokwiów są ustalane na pierwszych zajęciach z przedmiotu z danym prowadzącym.

Poprawa niezaliczonego kolokwium odbywać się będzie w terminie ustalonym z prowadzącym (I termin). W przypadku ponownego niezaliczenia kolokwium, możliwość kolejnej poprawy student uzyskuje podczas zajęć odróbkowych na końcu semestru (II termin).

 

Zasady ustalania oceny z przedmiotu

Uzyskanie minimum 60% prawidłowych odpowiedzi w sprawdzianie pisemnym o charakterze testowym (wyboru i/lub uzupełnień) lub opisowym, uprawnia studenta do uzyskania oceny pozytywnej.

60% - 69% - dostateczny (3,0)

70% - 79% - dość dobry (3,5)

80% - 89% - dobry (4,0)

90% - 94% - ponad dobry (4,5)

95% - 100% - bardzo dobry (5,0)

 

Sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach zaliczeń i egzaminu

Informację o wynikach kolokwiów Student uzyskuje bezpośrednio u prowadzącego zajęcia. Informację o wynikach zaliczenia przedmiotu Student uzyskuje w sekretariacie Katedry lub u osoby prowadzącej przedmiot.

 

Sposób konsultacji z nauczycielem akademickim

Terminy konsultacji z nauczycielami akademickimi są ustalane na pierwszych zajęciach.

 

Możliwość wglądu do prac pisemnych studenta.

Student ma prawo do wglądu do swojej ocenionej pracy zaliczeniowej  w terminie 5 dni (roboczych) od ogłoszenia wyników.

 

Dane kontaktowe

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Sosnowiec, ul. Jedności 8
tel. 32 364 11 50; e-mail:chem_klin@sum.edu.pl