Zaliczenie przedmiotów

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotów, prowadzonych w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM.

1. Egzamin końcowy z przedmiotu obejmuje treści programowe realizowane podczas wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych

2. Warunkiem do przystąpienia do egzaminu z przedmiotu w terminie zerowym (przedtermin) jest obecność na wykładach oraz średnia z ćwiczeń praktycznych - nie mniej niż ponad dobry.

3. Poprawa niezaliczonego kolokwium odbywać się będzie w terminie ustalonym z prowadzącym (I termin). W przypadku ponownego niezaliczenia kolokwium, możliwość kolejnej poprawy student uzyskuje podczas zajęć odróbkowych pod koniec semestru (II termin).

4. Nieobecność na 1/3 przewidzianych w programie zajęć ćwiczeniowych, uniemożliwia uzyskanie zaliczenia z przedmiotu.

Dane kontaktowe

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Sosnowiec, ul. Jedności 8
tel. 32 364 11 50; e-mail:chem_klin@sum.edu.pl